Opvoedingsproject

Zonnekind is een kleinschalige school met een familiaal karakter, gelegen in het groen. Deze troeven vormen dan ook een belangrijke basis voor ons opvoedingsproject.

Een school met een open deur

Een school met een open deur.
Een school met een open deur

Een open deur betekent dat iedereen zich bij ons welkom voelt: zowel kinderen, ouders als leerkrachten. Bij ons kunnen ouders steeds terecht. We streven naar een vlotte communicatie in wederzijds respect en vertrouwen. Zo willen we in een uitnodigende omgeving voor iedereen aanspreekbaar zijn.
Het open karakter van onze school uit zich ook in de vlotte omgang en goede contacten tussen groot en klein.

Een school waar elk kind zich kan ontplooien

Een school waar elk kind zich kan ontplooien
Een school waar elk kind zich kan ontplooien

We besteden de nodige aandacht aan het welbevinden van de kinderen, zodat ze zich bij ons allemaal geborgen voelen en de kansen tot ontplooiing maximaal benut worden. Elk kind is immers verschillend: lichamelijk, emotioneel, verstandelijk … Daarom trachten wij ieder kind met zijn eigen mogelijkheden en beperkingen op te vangen en te begeleiden. Dit proberen we te bereiken door:

  • de kinderen zoveel mogelijk positief te benaderen.

  • in de klassen te differentiëren waar mogelijk.

  • oog te hebben voor zowel leerbedreigde als hoogbegaafde kinderen.

  • de leerlingen nauwkeurig te observeren, te evalueren en indien nodig te remediëren.

  • in elke klas een aantal uren extra ondersteuning te voorzien.

  • gebruik te maken van een degelijk uitgewerkt leerlingvolgsysteem.

  • leermoeilijkheden, emotionele, medische of lichamelijke problemen bij kinderen snel te seinen, hulp te bieden waar het kan en/of te verwijzen naar gespecialiseerde instanties.

  • het CLB in te schakelen waar nodig.

Wij willen kinderen op weg zetten naar zelfstandigheid

Wij willen kinderen op weg zetten naar zelfstandigheid

We willen de kinderen groot brengen zonder hen klein te houden. Daartoe doen we beroep op de durf en de verantwoordelijkheid van de kinderen: van eenvoudige aard in de kleuterschool tot organisatorische medewerking in het zesde leerjaar.
We willen de kinderen ook leren om zelfstandig te werken. Dit proberen we te bereiken door hen bepaalde strategieën aan te reiken, maar zeker ook d.m.v. contractwerk, hoekenwerk, opzoekwerk voor projecten, planmatig werken, verantwoord gebruik van computer en internet … en voor de kleuters o.a. door gebruik van het takenbord, stimuleren van zelfredzaamheid ...

Een school met respect voor de natuur

Een school met respect voor de natuur

De groene omgeving van onze school mag niet als vanzelfsprekend beschouwd worden. We trachten de kinderen bewust te maken van het “voorrecht” om in zo’n omgeving te mogen opgroeien. We brengen de kinderen liefde voor de natuur bij en het besef dat ze de natuur met de nodige omzichtigheid moeten behandelen. We streven ernaar om ieder kind in bewondering te doen staan voor het groeien en bloeien van de planten, voor het leven van allerlei soorten dieren, het wisselen van de seizoenen, enz.

Niet alleen leren we hen omgaan met deze groene wereld, we leren hen ook dat we voor het behoud van de natuur af en toe de handen uit de mouwen moeten steken. Zo krijgt ons natuuronderwijs ook een doe-functie.

Een school met aandacht voor een gezonde leefomgeving

Een school met aandacht voor een gezonde leefomgeving

Met de keuze voor een gloednieuwe passiefschool is het vanzelfsprekend dat we onze kinderen attent maken op de duurzaamheid van materialen, energiebesparing, verantwoordelijkheid voor het milieu, maar ook voor hun eigen lichaam. We leren kinderen sorteren en recycleren waar het kan. Daarnaast is ons dagelijks fruitmoment een vast onderdeel geworden van een dagje Zonnekind en combineren we beweging en natuur door onze bosdagen en buurtuitstapjes met de fiets.

Een creatieve school

Een creatieve school

Wij willen de leerlingen kansen bieden om hun innerlijke waarden te uiten in expressies door taal, beeld en beweging. Dit willen we stimuleren door boeiende activiteiten, projecten, hoekenwerk, interessante excursies, theater- en museumbezoek, een afwisselend schoolleven en klasoverschrijdende activiteiten. Door te luisteren naar muziek, het tentoonstellen van creatieve werken en het reflecteren hierover leren de kinderen respect hebben voor het werk van anderen en ervan te genieten.

Wij willen actief deelnemen aan relatievorming

Wij willen actief deelnemen aan relatievorming

We willen onze kinderen bewust maken van het effect van hun eigen gedrag t.o.v. anderen. De kinderen kunnen het onderscheid maken tussen verschillende soorten relaties : kind/kind , kind/ouder, kind/leerkracht, kind/volwassene … en kunnen hier dan ook gepast op reageren. Wij trachten kinderen tot een mooi evenwicht te brengen van assertiviteit en mondigheid aan de ene kant en luisterbereidheid en verdraagzaamheid aan de andere kant.

We maken tijd om te luisteren naar kinderen en hun problemen/conflicten en leren hen ook op een positieve manier om te gaan met kritiek. We helpen de kinderen gevoelens van angst, jaloersheid, boosheid, verdriet … te begrijpen en een plaats te geven en trachten hen te leren omgaan met pestgedrag, machtsvertoon …

We laten de kinderen werken in groepsverband, waarbij ze rekening moeten houden met de anderen. Door klasoverschrijdende activiteiten te organiseren kent iedereen elkaar. Zo heeft ieder kind echt een “naam”.

Een katholieke school

Een katholieke school

We trachten met ons team het geloof over te brengen door de kinderen tijdens de lessen godsdienst te laten kennismaken met het leven en de leer van Jezus Christus.

We helpen de kinderen christelijke waarden te begrijpen, toe te passen en te integreren. We leren hen ook respect opbrengen en openstaan voor andere culturen en religies.

Van de ouders verwachten we dat zij loyaal zijn ten opzichte van het geheel van de geloofsopvoeding die aan de kinderen wordt gebracht.

Vanuit dit opvoedingsproject trachten we al onze kinderen een evenwichtige basis mee te geven in hun verdere groei.